ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะทางสังคม
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  ลักษณะทางด้านทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
   
   
  โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุข
  เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการเกษตร

   
  ผลงาน อบต.
  รายรับ รายจ่าย
   
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษาฯ
  ส่วนสาธารณสุข
  ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
   
 

   
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 


คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์การเลือกตั้ง

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง   ตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์การเลือกตั้ง  ในวันที่   5  ก.ย. 52   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย  (หมายเหตุ   กปน.  มารับหีบเช้าในวันที่  6  ก.ย.52)


กิจกรรมย้อนหลัง
ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 12 ก.ค.54 (เวลา 14.00 น.)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ประจำปี ๒๕๕๔ (๘ ก.ค.๕๔) ต่อ ๓
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ประจำปี ๒๕๕๔ (๘ ก.ค.๕๔) (ต่อ ๒)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ประจำปี ๒๕๕๔ (๘ ก.ค.๕๔) ต่อ ๑
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ประจำปี ๒๕๕๔ (๘ ก.ค.๕๔)
โครงการบ้านหลังเรียน ประจำปี ๒๕๕๔ (๗ ก.ค.๕๔) ต่อ
โครงการบ้านหลังเรียน ประจำปี ๒๕๕๔ (๗ ก.ค.๕๔)
โครงการบ้านหลังเรียน ประจำปี ๒๕๕๔ (ต่อ ๒) ๕ ก.ค.๕๔
โครงการบ้านหลังเรียน ประจำปี ๒๕๕๔ (ต่อ ๑) ๕ ก.ค.๕๔
โครงการบ้านหลังเรียน ประจำปี ๒๕๕๔ (ครั้งแรกเริ่ม ๕ ก.ค.๕๔)

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 >>

 
     
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.